اگر بگویند چه کسی محرم اسرار است؟ 

 

میگویم:شب*

 

اگر بگویند:چرا؟ 

 

می گویم:چون همه چیز را در پشت سیاهی مدفون میکند. 

 

اگر بگویند:چه کسی را دوست داری؟ 

 

می گویم:فقط خدا

 

اگر بگویند:چرا؟ 

 

می گویم: چون فقط او قابل اعتمادست.

/ 0 نظر / 9 بازدید