عذر خواهی همیشه بدان معنا نیست که تو اشتباه کرده ایی

 و حق با آن دیگری است ، گاهی عذر خواهی بدان معناست

 که آن رابطه بیش از غرورت برایت ارزش دارد

/ 0 نظر / 9 بازدید