زبسم الله می خوانم خدا را 

زمشتی خاک آدم ساخت مارا

زبسم الله چیزی نیست بهتر

نهادم تاج بسم الله بر سر

عجب تاجیست این تاج الهی

بنه بر سر برو هر جا که خواهی

/ 0 نظر / 10 بازدید