یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟

برایش صادقانه مینویسم//برای انکه باید باشد و نیست..............

/ 0 نظر / 13 بازدید