مجبور شدم به هر کسی رو بزنم
            
                              در محضر هر غریه زانو بزنم

                              تحقیر شدم چونکه فراموش کردم

                              یک سر به ضامن اهو بزنم        
           
                                  ^  ^  ^

/ 0 نظر / 11 بازدید