: نمیگویم فراموشم نکن هرگز;

ولی گاهی به یاد آور رفیقی را که میدانی نخاهی رفت از یادش 

 jealous‎_strex2012

/ 1 نظر / 10 بازدید
م.ف

باور کن لحظات شاد هرگز فراموش نخواهند شد و همواره برای برخی شادی بهمراه دارند و برای برخی عذاب وجدان ...